รหัส หัวข้อบริการวิชาการ องค์กร
611117 โครงการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของคนกรุงเทพฯ ในช่วง... บริษัท ศูนย์วิจัยกสิ...
611116 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาขนต่อภาคลักษณ์ของสินค้าด้านที... บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊...
613047 แบบประเมินความพึงพอใจของหัวหน้าหน่วยงานที่มีต่อนักศึกษาตามโค... มหาวิทยาลัยสวนดุสิต...
613046 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการความร่วมมือทาง... มหาวิทยาลัยสวนดุสิต...
614001 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำ... สำนักงานเลขาธิการวุฒ...
604024 พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ... รัฐสภา...