ฝ่ายข่าวการศึกษา

จาก รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์  

มือถือ: 081-939-4692

โทร: 02-668-9342, 02-244-5277 

Fax: 02-243-3089, 02-668-9342

 

โพล :  อนุบาลในฝัน

       (จำนวน 2 แผ่น)

ส่งข่าววันพุธที่ 4 เมษายน 2550

 
 

 

 

 

 


สวนดุสิตโพล

 

 อนุบาลในฝัน   ในทัศนะของ ผู้ปกครอง

 

            ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผู้ปกครองจะต้องหาสถานศึกษาให้กับบุตรหลาน โดยเฉพาะในระดับอนุบาล เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมให้เด็กได้เข้าเรียนในระดับประถมต่อไป ดังนั้น การเลือกโรงเรียนอนุบาลก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างแรกไม่แพ้ในระดับมัธยมเช่นกัน ที่ผู้ปกครองทั้งหลายต้องคัดสรรที่เรียนที่มีคุณภาพดีพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นและความต้องการของผู้ปกครองที่มีบุตรหลานในวัยอนุบาล สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีบุตรหลานที่จะเข้าเรียนในระดับอนุบาลในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดที่เป็นตัวแทนภาค จำนวน  1,311 คน  ระหว่างวันที่  24 มีนาคม - 2 เมษายน 2550 สรุปผลได้ดังนี้ 

 

1. ด้านอาคาร สถานที่ ของ “โรงเรียนอนุบาลในฝัน”  ควรมีลักษณะ  ดังนี้

อันดับ

ความคิดเห็น

ร้อยละ

1

อยากให้โรงเรียนมีความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย

28.26

2

โรงเรียนควรมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยเช่น มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน,มีรั้วรอบขอบชิดให้ความปลอดภัยแก่เด็ก ,ไม่มีสายไฟระเกะระกะ

23.15

3

โรงเรียนมีสถานที่กว้างขวาง สะดวกสบาย สถานที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่แออัดจนเกินไป / ไม่มีมลพิษ / มีสถานที่ที่จัดกิจกรรมสำหรับเด็กอย่างเพียงพอและเหมาะสม

15.86

4

มีสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกรอบบริเวณโรงเรียน คือ มีต้นไม้ ร่มรื่น บรรยากาศเงียบสงบ, ห่างไกลแหล่งอบายมุข, อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ เป็นต้น

13.55

5

สถานที่ได้รับมาตรฐาน คือ มีอาคารเรียนที่สวย ทันสมัย แข็งแรงมั่นคง, อาคารเรียนไม่สูงเกินไป, พื้นไม่ลื่น,ระเบียงมีความสูงพอที่จะป้องกันเด็กพลัดตกได้

10.36

อื่นๆ เช่น มีสนามเด็กเล่นที่ได้มาตรฐาน มีของเล่นและอุปกรณ์สำหรับเด็กที่ปลอดภัย ฯลฯ

8.82

 

2. ด้านครู / อาจารย์ ของ “โรงเรียนอนุบาลในฝัน”  ควรมีลักษณะ  ดังนี้

อันดับ

ความคิดเห็น

ร้อยละ

1

ควรเป็นครูที่รักและเอาใจใส่เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน / ดูแลเด็กอย่างทั่วถึง

36.21

2

มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการสอน / มีวิสัยทัศน์กว้างไกล

21.38

3

เป็นครูที่ใจดี มีเมตตา ยิ้มแย้ม แจ่มใส ร่าเริง

15.69

4

ควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี ไม่โกรธหรือโมโหง่าย/ใจเย็น มีเหตุผล และเข้าใจเด็ก

11.21

5

มีทักษะในการสอนที่ดี มีจิตวิทยาในการดูแลเด็ก พัฒนาเด็กได้

9.31

6

มีจรรยาบรรณความเป็นครู / มีความรักในอาชีพ

6.21

.

3. ด้านการเรียน / การสอน ของ “โรงเรียนอนุบาลในฝัน”  ควรมีลักษณะ  ดังนี้

อันดับ

ความคิดเห็น

ร้อยละ

1

สอนให้เกิดความสนุกสนาน ไม่ต้องเข้มงวดมากเกินไป

19.83

2

สอนโดยการเน้นด้านภาษา

19.41

3

มีกิจกรรมอื่นๆ เช่น ว่ายน้ำ, ดนตรี, นันทนาการ เพื่อให้เด็กรู้สึกสนุก

16.03

4

เน้นการดูแลเอาใจใส่และสอนให้เด็กเกิดความเข้าใจในด้านต่างๆมากขึ้น

15.61

5

เน้นพัฒนาการด้าน IQ และ EQ ไปพร้อมๆ กัน

14.77

6

มีสื่อและอุปกรณ์ต่างๆ ที่หลากหลาย เสริมทักษะและพัฒนาเด็ก

14.35

 

4. ด้านการอบรม / เลี้ยงดู ของ “โรงเรียนอนุบาลในฝัน”  ควรมีลักษณะ  ดังนี้

อันดับ

ความคิดเห็น

ร้อยละ

1

ดูแลเอาใจใส่เด็กเป็นอย่างดี ไม่ปล่อยปะละเลย ให้เปรียบเสมือนเป็นลูกตัวเอง / ดูแลอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง

48.35

2

อบรมให้เด็กเป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักการมีศีลธรรม วัฒนธรรมไทย การใช้ชีวิตในสังคม

17.47

3

ใจดี มีเมตตา ให้ความรักและความจริงใจเลี้ยงดูเด็กอย่างเป็นกันเอง ให้เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่นและมีความสนุกสนาน

9.62

4

สอนเกี่ยวกับมารยาทไทย การมีสัมมาคารวะ การอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ก้าวร้าว รู้จักกาลเทศะ พูดจาสุภาพ

9.11

5

สอนให้เด็กเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ อยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข

8.61

6

อบรมให้เด็กประพฤติตัวเป็นคนดี กตัญญูรู้คุณ ให้มีน้ำใจเอื้อเฟือเผื่อแผ่

6.84

 

5. ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อ โรงเรียนอนุบาลในฝัน ในประเด็นอื่นๆ ดังนี้

 

อันดับ

ความคิดเห็น

ร้อยละ

1

ควรเน้นการดูแลด้านความปลอดภัยของเด็กให้มากกว่าเด็กในระดับอื่นๆ / ควรมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา

22.18

2

เสริมสร้างทักษะ และ พัฒนาการด้านอื่นๆเช่น ศิลปะ, กีฬา, ภาษา, คอมพิวเตอร์, ดนตรี, คณิตศาสตร์

21.01

3

เน้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม และมารยาททางสังคมให้แก่เด็ก

19.84

4

มีการเพิ่มกิจกรรมต่างๆ  เช่น การรำ  การเต้น การว่ายน้ำ

13.62

5

ไม่ปล่อยให้เด็กอยู่คนเดียว เอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด

12.84

6

มีจัดอาหารที่มีประโยชน์ สะอาดถูกสุขลักษณะให้กับเด็กอย่างเหมาะสม

10.51

 

สวนดุสิตโพล