ฝ่ายข่าวสังคม/ข่าวหน้า 1

จาก รศ.ดร.สุขุม   เฉลยทรัพย์

โทร. 081-9394692,0-2668-9342

http://dusitpoll.dusit.ac.th

 
 

 

 

 


          สวนดุสิตโพล

 

 

“สตรีไทย ณ วันนี้” ในสายตาประชาชน

            .

 

นื่องด้วยวันที่ 1 สิงหาคมเป็น “วันสตรีไทย” ของทุกปี เพื่อส่งเสริมให้วันสตรีไทยเป็นที่รู้จักและเปิดโอกาสให้สตรีไทยได้แสดงถึงความรู้ ความสามารถและบทบาทในสังคมยิ่งขึ้น “สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์” ร่วมกับ“สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ได้สำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 6,720 คน ผ่านระบบ sms ระหว่างวันที่ 20-29กรกฎาคม 2552 และแถลงผลสำรวจฯที่หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 สามารถสรุปผลได้ดังนี้

 

1.ณ วันนี้ ประชาชนมอง “สตรีไทย” เป็นอย่างไร?

อันดับ 1

มีความเป็นผู้นำ เก่งรอบรู้  /มีบทบาททางสังคมมากขึ้น

32.11%

อันดับ 2

สนใจใฝ่หาความรู้ใหม่เพิ่มขึ้น ฉลาดคิด ฉลาดพูด / กล้าคิดกล้าทำ

27.45%

อันดับ 3

ควรมีกริยามารยาทที่งดงามและช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยให้มากขึ้น

21.32%

อันดับ 4

เป็นผู้นำสตรียุคใหม่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

10.29%

อันดับ 5

รู้เท่าทันภัยมากขึ้น

  8.83%

   

2. ประชาชนคิดว่า “ปัญหา” ที่สตรีไทยพบมากที่สุด คือ

อันดับ 1

การถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกข่มเหง โดยเฉพาะจากเพศตรงข้าม                                                                                                                                                                                                                                                   

29.52%

อันดับ 2

การถูกละเมิดทางเพศ / ถูกลวนลาม

20.90%

อันดับ 3

กฎหมายไทยยังไม่สามารถคุ้มครองเพศหญิงได้เต็มที่

17.89%

อันดับ 4

ยังไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม หรืออยู่ในระดับเทียบเท่าผู้ชาย

16.38%

อันดับ 5

ปัญหาครอบครัว /สามีนอกใจ

15.31%

 

3. ประชาชน “คาดหวัง” ให้สตรีไทยในอนาคตเป็นแบบใด?

อันดับ 1

มีความเป็นกุลสตรี  มีมารยาทที่งดงาม /รู้จักรักนวลสงวนตัว

30.25%

อันดับ 2

แสดงความสามารถที่มีอย่างเต็มที่ /พิสูจน์ตนเองเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้น

21.17%

อันดับ 3

การได้รับความยุติธรรม ความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการทำงาน

17.58%

อันดับ 4

สามารถพึ่งพาตนเองได้

16.44%

อันดับ 5

กล้าคิด กล้าแสดงออก

14.56%

สวนดุสิตโพล