การจัดการองค์ความรู้ กระบวนการจัดการฝึกประสบการณ์สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของสวนดุสิตโพล

คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการฝึกประสบการณ์สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ่สวนดุสิตโพล จัดทําขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลสําหรับผู้ที่ทําหน้าที่จัดการแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของสวนดุสิตโพล และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้ครอบคลุมกับกระบวนการทำงานของสวนดุสิตโพล อีกทั้งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพยังเป็นการสร้างความเข้าใจระบบในการทำงานในด้านการวิจัยเชิงสำรวจ เรียนรู้ทักษะที่สามารถเอาไปใช้ได้จริง รู้จักวัฒนธรรมองค์กรรูปแบบต่างๆ  เป็นการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ และเป็นการเก็บประสบการณ์เพื่อเพิ่มในแฟ้มประวัติ (Resume) รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์สำหรับการทำงานในอนาคต นอกจากนั้น สามารถนำไปใช้วางแผนและกำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และเป็นตัวอย่างให้หน่วยงานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยได้

webadmin

14/11/2022