พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของคนไทยในยุคโควิด-19

การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้คนไทยต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในหลายด้าน ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดจาก
ความวิตกกังวลในเรื่องของความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 การดูแลสุขภาพร่างกาย และสถานภาพทางการเงินที่ไม่มั่นคง

webadmin

September 5, 2021