ดัชนีครูไทยในยุคโควิด

ดัชนี “ความเชื่อมั่นครูไทย” ปี 2563 เน้นตัวชี้วัด 30 ประเด็นที่บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นต่อ
ครูไทยทั้งในด้านส่วนตัว ชุมชนและการพัฒนาวิชาชีพตลอดจนการพัฒนาประเทศในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งแต่ละตัวชี้วัดจะมีคะแนน
เต็ม 10 สรุปเรียงลำดับจากความเชื่อมั่นสูงสุดไปถึงต่ำสุด

webadmin

January 16, 2021