ความสุขของคนไทยในยุคโควิด19

เริ่มต้นปี 2021 คนไทยยังต้องเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม รวมถึงปัญหาส่วนตัว ก่อให้เกิดทั้งความเครียดและวิตกกังวลกับการใช้ชีวิต จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิดและ
การดำเนินชีวิตเพื่อสร้างความสุขจากความทุกข์ในช่วงโควิด-19

webadmin

January 24, 2021