ครอบครัวไทยในยุคโควิด-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชน ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต รายจ่ายเพิ่ม รายได้ลด เกิดความเครียด วิตกกังวลจนนาไปสู่การกระทบกระทั่งและปัญหาอื่น ๆ ในครอบครัว

webadmin

March 14, 2021