พฤติกรรมของคนไทยกับการทำงานที่บ้าน (Work From Home)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประชาชนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปรับรูปแบบเป็นการ ทำงานที่บ้านหรือ Work From Home (WFH) เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐและช่วยลดวามเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โควิด-19

webadmin

May 16, 2021