สภาพจิตใจของคนไทยในยุค “โควิด-19”

สภาพเศรษฐกิจที่ตกต่่ามายาวนาน อีกทั้งยังมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ท่าให้การด่าเนินชีวิตของประชาชนต้องล่าบาก
มากยิ่งขึ้น นอกจากเป็นปัญหาทางกายแล้วยังส่งผลต่อปัญหาทางใจของคนไทยอีกด้วย

webadmin

May 30, 2021