หัวอกครู ผู้ปกครอง นักเรียน กับการเรียนออนไลน์

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาเป็นวันเปิดภาคเรียนทั่วประเทศ แต่เนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์โควิด-19
ทำให้สถานศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่สามารถทำการเรียนการสอนแบบออนไซต์ได้ จึงต้องใช้วิธีการเรียนออนไลน์ ทำให้ทุกฝ่าย
ต้องปรับตัวให้พร้อมรับกับการเรียนแบบออนไลน์

webadmin

June 20, 2021