ภัยสังคมในยุคโควิด-19

ปัญหาภัยสังคม เป็นปัญหาที่มีให้เห็นบ่อยครั้งมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยในรูปแบบออนไลน์ที่มีผู้ได้รับความเดือดร้อนเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนรู้สึกวิตกกังวลมากขึ้นด้วย

webadmin

September 26, 2021