ภาวะหนี้สินของคนไทย ณ วันนี้

ปัญหาหลักของคนไทย ณ วันนี้ ยังคงเป็นเรื่องรายได้ รายจ่าย และหนี้สินที่นับวันจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น เมื่อโควิด-19 ระบาด ก็ยิ่งกระทบต่อชีวิตของประชาชนมากขึ้น

webadmin

November 28, 2021