แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของคุรุสภา ประจำปี 2565
Satisfaction Questionnaire of Khurusapha's Services (2022)

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
Section 1: Personal Details
1. เพศ/ Gender
2. อายุ/ Age
3. ตำแหน่ง/ Position
4. งานบริการที่ใช้/Which services do you use? (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)
5. จุดบริการที่ท่านติดต่อหรือใช้บริการ/ Service points
ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของคุรุสภา ประจำปี 2565
Section 2: Your overall satisfaction of Khurusapha’s services (2022)
6. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของคุรุสภา ในด้านต่าง ๆ/ Your satisfaction towards a variety of Khurusapha’s services
ข้อ / Item ประเด็น / Dimensions ระดับความพึงพอใจ/ Level of Satisfaction
มากที่สุด / Highest มาก / High ปานกลาง / Moderate น้อย / Low น้อยที่สุด / Lowest
6.1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ/ Service procedures
 • มีการประกาศรายละเอียด คู่มือ ขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการในเรื่องที่ต้องการติดต่ออย่างชัดเจน/ The details, manuals, procedures, and service periods are clearly announced on the matters you wish to contact.
6.2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ/ personnel Competence
 • มีช่องทางติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ ขอคำแนะนำ เมื่อเกิดปัญหาในเรื่องต่าง ๆ/ Has contact channel for ask the staff in case of problems.
 • มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม/ Have knowledge and ability to answer questions.
 • ชี้แจงข้อสงสัยและให้คำแนะนำด้วยความเต็มใจ/ Clarify doubts and give advice willingly.
 • กระตือรือร้นในการช่วยเหลือผู้ขอรับบริการ/ Eager to help service applicants.
6.3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก/ Physical facilities
 • มีช่องทางติดต่อ สอบถาม ขอคำแนะนำและสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงการบริการได้หลากหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ Email เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ฯลฯ / Have various channels to contact, ask questions, ask for advice and be able to give opinions to improve the services, such as telephone, email, website and others social media, etc.
 • มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตไว้คอยบริการ / Have computer and internet service
6.4 ด้านเทคโนโลยีที่ให้บริการ/ Provided Technology
 • ประสิทธิภาพในการตอบสนองของระบบออนไลน์/ Efficacy in online system response.
 • ระบบมีความพร้อมในการใช้งาน/ System is fully functional.
 • ความสะดวกในการกรอกและบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน/ Convenient for filling out or recording data into computer or smartphone.
 • มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เช่น การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล/ Has a data security administration (such as data access permission assignment)
6.5 ด้านความสะดวก รวดเร็ว/ Prompt Services
 • ระบบออนไลน์ใช้งานง่าย สะดวก ไม่ซับซ้อน/ Online service system is easy to use.
 • ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ/The system has a quick response.
 • ระยะเวลาที่รอหรือรอการติดต่อกลับมีความเหมาะสม ยอมรับได้ไม่นานเกินไป/ Waiting or call back time is appropriate, acceptable, and not too long.
6.6 ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร/Public Relations
 • มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็ว/ Quick communication.
 • ข้อมูลข่าวสารมีความถูกต้อง เป็นประโยชน์ น่าสนใจ/ Correct, beneficial and interesting information.
 • มีช่องทางการรับรู้ที่หลากหลาย เช่น ผ่านเว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ/ Various received channels such as website, print media, etc.
6.7 ด้านจริยธรรม คุณธรรมที่พึงมีของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ/Virtue and Ethics
 • บริการเป็นธรรม พฤติกรรมเหมาะสม มีน้ำใจ ช่วยเหลืออย่างเต็มที่/ Fairly service, suitable behaviors, kindness, and fully assistance.
6.8 ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการ/Service benefits
 • ตรงตามความต้องการของผู้ขอรับบริการ/ Meet the needs of the service applicant.
6.9 ความพึงพอใจโดยรวมในการให้บริการ/Overall satisfaction of services
7. เปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของคุรุสภา กับหน่วยงานอื่นที่ท่านเคยใช้บริการ/ Satisfaction compare between Khurusapha and other agencies that you have used its services.
7.1 ระบุหน่วยงาน (Agencies)
7.2 โดยใช้บริการด้าน (Kind of service)
7.3 ระดับความพึงพอใจ (Level of Satisfaction)
ตอนที่ 3 ความไม่พึงพอใจการให้บริการในด้านต่าง ๆ
Section 3: Dissatisfaction of services
8. ท่านมีความไม่พึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ หรือไม่/Do you have any dissatisfaction with the service process?
9. ท่านมีความไม่พึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หรือไม่/Do you have any dissatisfaction with service personnel?
10. ท่านมีความไม่พึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกหรือไม่/Do you have any dissatisfaction with facilities?
11. ท่านมีความไม่พึงพอใจด้านเทคโนโลยีที่ให้บริการหรือไม่/Do you have any dissatisfaction with service technologies?
12. ท่านมีความไม่พึงพอใจด้านความสะดวก รวดเร็วหรือไม่/Do you have any dissatisfaction with convenience and quickly?
13. ท่านมีความไม่พึงพอใจด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหรือไม่/Do you have any dissatisfaction with public relation?
14. ท่านมีความไม่พึงพอใจด้านจริยธรรม คุณธรรมที่พึงมีของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการหรือไม่/Do you have any dissatisfaction with virtue and ethics?
ตอนที่ 4 ความต้องการ ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของคุรุสภา
Section 4: Need, expectation and suggestions on the Khurusapha's services.
15. ความต้องการ/ความคาดหวังต่อการให้บริการของคุรุสภา/ Need/Expectation toward Khurusapha’s services.
16. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของคุรุสภา/ Any comments/ suggestions toward Khurusapha’s services. Any comments/ suggestions to develop our work, enhance the services, and improve your satisfaction.