รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(58)/2565 โดยมีวาระเรื่องการจัดการพลังงานสวนดุสิตโพล สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน การแนะนำการบริการและประชาสัมพันธ์งานของสวนดุสิตโพล ณ ห้องประชุม 203 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565

วัชระ ประสาทแก้ว
31/03/2565

Similar Posts