สวนดุสิตโพล ร่วมกับ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม “คุยยามสาย” ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสวนดุสิตโพล ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมที่ 1 ทักษะในการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ โดยมี ดร.ศีลสุภา วรรณสุทธิ์ และ ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง เป็นวิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประธานสวนดุสิตโพลและทีมงาน ณ Dusit Bistro co-working space มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เวลา 10:00 – 12:00 น. วันที่ 3 มีนาคม 2565

กิตติพงศ์ อิ่มประคองศิลป์
04/03/2565

Similar Posts