ดร.ณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล ให้สัมภาษณ์กับ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เรื่องการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ทั้งผลการสำรวจ คะแนนความพึงพอใจการให้บริการ และความปลอดภัยในการให้บริการ  รวมถึงข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ  ซึ่งสวนดุสิตโพลได้ทำการสำรวจมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการบันทึกการสัมภาษณ์เพื่อนำเสนอในสื่อประชาสัมพันธ์ของรถไฟฟ้า BTS ต่อไป

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 15:00 น. ณ 189 Cafe ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Similar Posts