รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 2/2565 โดยมีวาระเรื่องรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่องการจัดทำโปรแกรมวิเคราะห์และประมวลผล เรื่องการจ้างลูกจ้างของสวนดุสิตโพล

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิตติพงศ์ อิ่มประคองศิลป์
05/08/2565

Similar Posts