สวนดุสิตโพล โดย ดร.ณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล และคณะทำงานโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางการกีฬา ตามยุทธศาสตร์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมสังเกตการณ์ และรวบรวมความคิดเห็นของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน สมาคม ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 จังหวัดพัทลุง และผู้ประกอบการ ร้านค้า ที่พัก เพื่อศึกษาผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการจัดแข่งขัน และการดำเนินงานด้านการกีฬา ในระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดพัทลุง

กิตติพงศ์ อิ่มประคองศิลป์
15/08/2565

Similar Posts