ประธานสนดุสิตโพลและบุคลากร ต้อนรับคณะกรรมการฯ และร่วมประชุมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามระบบ SDU QA ประจำปีการศึกษา 2564 จัดการประชุมทั้งแบบ On-site และ Online โดยคณะกรรมการฯ ได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงเกี่ยวกับการเขียนรายงาน และการดำเนินงานให้สอดคล้องกับระบบของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งกับสวนดุสิตโพลและกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุม อาคารตึกใหญ่ (สวนดุสิตโพล)

Similar Posts