รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 6(62/2565) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีวาระเรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2565 การส่งต่อมอบหมายงาน และสืบเนื่องการจัดการพลังงานสวนดุสิตโพล และสรุปรายได้ ค่าใช้จ่าย ประจำเดือน ของสวนดุสิตโพล ฯลฯ

เมื่อวันที่  29 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงามหาวิทยาลัย

Similar Posts