ดร.ณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการ G-GREEN ระบบออนไลน์ “การส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ” กับคุณอัจฉรา ภู่ประเสริฐ วิศวกรชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคุณกนกอร เนตรชู เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในห้วข้อ “การส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น.

Similar Posts