ย้อนอดีต…มองการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร

ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลาย ๆ ครั้งที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีผู้สมัครลงแข่งขันกันมากกว่าครั้งละ 10 คน จากพรรคการเมืองและผู้สมัครอิสระ และส่วนใหญ่ผู้ชนะก็จะสังกัดพรรคการเมือง จากการเลือกตั้งผู้ฯกทม. ทั้ง 10 ครั้งที่ผ่านมา พรรคประชาธิปัตย์ชนะการเลือกตั้งทั้งหมด 5 ครั้ง พรรคพลังธรรมกับกลุ่มรวมพลัง 3 ครั้ง พรรคประชากรไทย 1 ครั้ง และผู้สมัครอิสระ 1 ครั้ง

webadmin

06/05/2022

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ

ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ทัศนคติที่เป็นนามธรรม เกี่ยวกับจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่สามารถ มองเห็นรูปร่างได้ นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกด้านบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะเกิดขึ้น จากความคาดหวัง หรือเกิดขึ่น ก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลได้ ซึ่งความพึงพอใจ ที่เกิดขึ้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามค่านิยมและประสบการณ์ของตัวบุคคล

webadmin

05/11/2021

แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจความต้องการและความคาดหวัง

การประเมินความต้องการจำเป็นมีประโยชน์อย่างมากในการทำให้การวางแผนมีทิศทาง เป็นไปได้และมีโอกาสเกิดสัมฤทธิผลตามที่มุ่งหวัง นอกจากนี้ ยังเป็นข้อมูลที่ใช้เป็นหลักเทียบความสาเร็จของการดำเนินงานทำให้สามารถวางแผนการปฏิบัติภายใต้ทางเลือกที่เหมาะสม

webadmin

02/10/2021

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมและความผูกพัน (Engagement)

Engagement หมายถึง การมีส่วนร่วมและความผูกพัน ซึ่งจากเดิมที่จะมองในมิติขององค์กร มิติของลูกค้า  มิติของบุคลากรภายในองค์กร ปัจจุบันมีการขยายออกไปทั้งในหลากหลายมิติ เช่น การมีส่วนร่วมและความผูกพันของพลเมือง

webadmin

25/09/2021

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงสำรวจ และการทำโพล

การสำรวจความคิดเห็น หรือสาธารณชนมติ (Public opinion) ในเรื่องเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยทำการสุ่มสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หรือบางส่วน เรียกว่าโพลความคิดเห็น (Opinion poll) หรือเรียกกันสั้นๆ ว่า โพล (Poll) การทำโพล อาจเป็นการสำรวจความคิดเห็น ความเชื่อ เจตคติ หรือพฤติกรรมทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ หรือการเมืองของสาธารณชน การที่จะได้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความคิดเห็น หรือท่าทีทั่วไปของสาธารณชนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างถูกต้อง

webadmin

14/09/2021

การเก็บข้อมูลด้วยระบบออนไลน์

สวนดุสิตโพล ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ Google Form และ Microsoft 365 form แทนการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การลงพื้นที่ภาคสนาม

webadmin

27/10/2020

หลัง…เลือกตั้ง2562

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจตามมาหลังจากการปิดหีบเลือกตั้ง และการนับคะแนนของผู้มาใช้สิทธิ หากศึกษา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 จะมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย

webadmin

08/04/2019

แผนการจัดการความรู้ “แนวทางการผลักดันให้บุคลากรของสวนดุสิตโพลสามารถจัดทำ (ร่าง) การทำวิจัยแบบ R2R”

          การพัฒนาสมรรถนะให้กับบุคลากรในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญ จำเป็นต้องมีการพัฒนาในหลายด้าน ถ้าบุคลากรในองค์กรมีคุณภาพ จะทำให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรด้วยการนำการวิจัยแบบ R2R หรือ Routine to Research จึงเป็นการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย และเป็นการ สร้างงาน สร้างความรู้สู่งานวิจัย มาต่อยอดการพัฒนาจากการจัดทำ Work Manual เพื่อสร้างแนวทางในการลด ความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการและองค์กร การวิจัยแบบ R2R จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการทำงานวิจัยในงานประจำแล้วนำผลการวิจัยนั้นๆ มาพัฒนางานที่ปฏิบัติอยู่ จะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานว่าจุดไหนหรือกระบวนการทำงานขั้นตอนใดที่ควรปรับปรุงแก้ไข และก่อให้เกิดองค์ความรู้ส่งผลดีทั้งต่อกระบวนการปฏิบัติงานของตนเองและการดำเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง          ในการนี้ สวนดุสิตโพลจึงจัดกิจกรรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้เรื่องการวิจัยแบบ R2R เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา หรือปรับปรุงกระบวนการการทำงานให้ดีขึ้น และเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรนำมาใช้ในการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพสายสนับสนุนวิชาการในอนาคตต่อไปได้   คณะกรรมการการจัดการความรู้ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต     คู่มือ KM เรื่อง […]

webadmin

02/05/2018

เทคนิคการจัดทำผลสำรวจสาธารณะผ่านรูปแบบภาพ (อินโฟกราฟิค)

จากที่ผ่านมาสวนดุสิตโพล จะทำการส่งผลสำรวจให้กับสื่อมวลชนผ่านรูปแบบของตารางสรุปผลการสำรวจผ่านทางเครื่องรับ – ส่งโทรสาร (fax) และทาง E-mail ของสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ  ซึ่งปัจจุบันพบว่า การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร โดยส่วนใหญ่จะใช้เทคนิคการนำเสนอภาพและแผนภูมิ   มาใช้ประกอบในการนำเสนอ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ และสามารถทำความเข้าใจได้มากขึ้น ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2559  ทางสวนดุสิตโพล จึงได้เริ่มนำเสนอผลการสำรวจผ่านรูปแบบของแผนภูมิลงในสื่อโซเชียลมิเดียของสวนดุสิตโพล และในปี พ.ศ. 2560 จึงเริ่มส่งผลการสำรวจผ่านรูปแบบภาพ (อินโฟกราฟฟิค) ให้กับสื่อมวลชน คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) รายละเอียด Info-Graphic

webadmin

22/02/2018
1 2