การเก็บข้อมูลด้วยระบบออนไลน์

                     กระบวนการเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้
Google Form และ Microsoft 365 form เกิดขึ้นหลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การลงพื้นที่ภาคสนามของสวนดุสิตโพลได้รับผลกระทบไม่สามารถดำเนินการได้ จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และเพื่อให้เป็นไปตามมาตราการของรัฐบาล เรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม สวนดุสิตโพล จึงหันมาใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านระบบออนไลน์โดยใช้ Google Form และ Microsoft 365 form แทน