งานที่ปรึกษาโครงการ

สวนดุสิตโพล กับ

งานที่ปรึกษาโครงการ

การให้บริการด้านการเป็น “ที่ปรึกษาโครงการ” (Executive Consultant) เพื่อร่วมวางแผน เสนอแนวคิด พัฒนาระบบงาน และร่วมกำหนดแผนการดำเนินด้านการพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์ โดยจะทำงาน ประสานกับผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน ซึ่งอาจจะครอบคลุมไปถึงการออกแบบวิธีดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการฝึกอบรมทีมงานในองค์กร เพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์

ความเชี่ยญชาญของสวนดุสิตโพล

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ และขึ้นทะเบียน ณ ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง จำนวน 31 ราย  ครอบคลุมใน 7 สาขา ได้แก่ 

ภาษาไทยภาษาอังกฤษตัวย่อ
สาขาการศึกษาEducation Sector(ED)
สาขาสิ่งแวดล้อมEnvironment Sector(EV)
สาขาอุตสาหกรรมIndustry Sector(IN)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารInfomation and Communication Technology Sector(ICT)
สาขาการท่องเที่ยวTourism Sector(TO)
สาขาการบริหารและพัฒนาองค์กรManagement and Institutional Development Sector(MID)
สาขาการวิจัยและการประเมินResearch and Evaluation Sector(RE)

โดย สวนดุสิตโพล มีบุคลากรที่ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทยในสาขาการวิจัยและการประเมิน (RE) จำนวน 11 ราย

ประโยชน์ที่ได้รับจากการมี “ที่ปรึกษาโครงการ” เป็น สวนดุสิตโพล

การให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวกทางวิชาการ และร่วมประชุมติดตามผลในทุกระดับ หรือให้คำปรึกษาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามที่ผู้ว่าจ้างและคณะทำงานหารือและขอคำปรึกษา เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงการสืบค้นข้อมูลเอกสารอ้างอิง เพื่อประกอบการตัดสินใจ