งานวิเคราะห์ข้อมูล

ด้านการประมวลผล วิเคราะห์ผลข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติที่เป็นลิขสิทธิ์จากสหราชอาณาจักร สามารถสร้างฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว