บุคลากรที่ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาระดับ 1

ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

1นางดรุณี แก้วม่วงเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์– สาขาการท่องเที่ยว (TO)
2นายสุขุม เฉลยทรัพย์ที่ปรึกษาอธิการบดีสำนักงานมหาวิทยาลัย– สาขาการประชาสัมพันธ์ (PR)
– สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร (MID)
3นายผดุง พรมมูลผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์– สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร (MID)
– สาขาการศึกษา (ED)
– สาขาพลังงาน (EG)
4นายสุพรรณ แก้วม่วงเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
5นายพิทักษ์ จันทร์เจริญรองอธิการบดีฝ่ายบริหารสำนักงานมหาวิทยาลัย– สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
– สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร (MID)
6นางจันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนาประธานคณะกรรมการโครงการโฮมเบเกอรี่โฮมเบเกอรี่สาขาอุตสาหกรรม (IN)
7นางสาวพรธิดา เทพประสิทธิ์ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อมศูนย์สิ่งแวดล้อมสาขาสิ่งแวดล้อม (EV)
8นายณัฐพล แย้มฉิมประธานสวนดุสิตโพลสวนดุสิตโพลสาขาการศึกษา (ED)
9นายพรภัทร อินทรวรพัฒน์รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์สาขาการวิจัยและการประเมินผล (RE)
10ดร.ขวัญนภา สุขครผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปางศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปางสาขาการท่องเที่ยว (TO)
11นายวีระพันธ์ ชมภูแดงผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯสำนักวิทยบริการฯสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
12นายสฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจผู้อำนวยการกองกฎหมายกองกฎหมายสาขากฎหมาย (LW)
13ดร.วรานี เวสสุนทรเทพรองอธิการบดี วิทยาเขตสุพรรณบุรีวิทยาเขตสุพรรณบุรีสาขาการศึกษา (ED)
14ดร.วิทยา ศิริพันธ์วัฒนาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
15นางสาวพรรณทิพา กิจภักดีกุลเจ้าหน้าที่ศูนย์สิ่งแวดล้อมสาขาสิ่งแวดล้อม (EV)
16นายอนิรุทธ์ ศรีเลขาเจ้าหน้าที่ศูนย์สิ่งแวดล้อมสาขาสิ่งแวดล้อม (EV)
17นางสาววรรณา แสนใจกล้าเจ้าหน้าที่ศูนย์สิ่งแวดล้อมสาขาสิ่งแวดล้อม (EV)
18นายรุ่งเกียรติ ยิ่งเจริญรุ่งโรจน์เจ้าหน้าที่ศูนย์สิ่งแวดล้อมสาขาสิ่งแวดล้อม (EV)
19นายมณฑล สุวรรณประภาเจ้าหน้าที่ศูนย์สิ่งแวดล้อมสาขาสิ่งแวดล้อม (EV)
20นางสาวสุวิชชา เนียมสอนผู้อำนวยการ
สำนักบริหารกลยุทธ์
สำนักบริหารกลยุทธ์– สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
– สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร (MID)
21นางสาวพรชณิตว์ แก้วเนตรรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศฯสำนักงานมหาวิทยาลัยสาขาการท่องเที่ยว (TO)
22นางสาวพบรัก แย้มฉิมผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสารสนเทศสวนดุสิตโพลสาขาการวิจัยและการประเมินผล (RE)
23นางสาวพิมพ์ชนก สีหาเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์สาขาการวิจัยและการประเมินผล (RE)
24นางสาวพรพรรณ บัวทองเจ้าหน้าที่สวนดุสิตโพลสาขาการวิจัยและการประเมินผล (RE)
25นางสาวมุทิตา สร้อยเพชรผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศสาธารณะสวนดุสิตโพลสาขาการวิจัยและการประเมินผล (RE)
26นางสาวสุภาวดี บาลีเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาการวิจัยและการประเมินผล (RE)
27นายกิตติพงศ์ อิ่มประคองศิลป์เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยสาขาการวิจัยและการประเมินผล (RE)
28นางสาวมฤริณทร์ แตงน้อยเจ้าหน้าที่สวนดุสิตโพลสาขาการวิจัยและการประเมินผล (RE)
29นางสาวนภณัฐ ชมพูเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาการวิจัยและการประเมินผล (RE)
30นางสาวมณพัฒน์ศรัณ โตประยูรเจ้าหน้าที่วิทยาเขตสุพรรณบุรีสาขาการวิจัยและการประเมินผล (RE)
31นางสาวสิรินดา เสวตสมบูรณ์รักษาการตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์สาขาการวิจัยและการประเมินผล (RE)
32นายธนภัทร ปัจฉิมม์คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง สาขาการวิจัยและการประเมินผล (RE)
33นายยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาลคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาการวิจัยและการประเมินผล (RE)
34นางสาวธนัญภัสร์ ศรีเนธิยวศินผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพฯคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาการวิจัยและการประเมินผล (RE)
35นางไพริน เวชธัญญะกุลประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการสาขาการท่องเที่ยว (TO)
36นายรุ่งโรจน์ เย็นชัยพฤษ์อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาการจัดการสาขาการวิจัยและการประเมินผล (RE)
37นายประศาสตร์ นิยมประธานหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการสาขาการวิจัยและการประเมินผล (RE)
38นายจุฑาวุฒิ จันทรมาลีประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาการวิจัยและการประเมินผล (RE)
39นางสาวรุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาการจัดการงานบริการ
(หลักสูตรนานาชาติ)
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการสาขาการวิจัยและการประเมินผล (RE)
40นางสาวกัญญทอง หรตาลกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน
คณะวิทยาการจัดการสาขาการวิจัยและการประเมินผล (RE)

สาขาความเชี่ยวชาญที่ปรึกษาไทย

 1. สาขาการเกษตรและการพัฒนาชนบท (Agriculture and Rural Development Sector: AG)
 2. สาขาอุตสาหกรรมก่อสร้าง (Building Sector: BU)
 3. สาขาการศึกษา (Education Sector: ED)
 4. สาขาพลังงาน (Energy Sector: EG)
 5. สาขาสิ่งแวดล้อม (Environment Sector: EV)
 6. สาขาการเงิน (Finance Sector: FI)
 7. สาขาสาธารณสุข (Health Sector: HE)
 8. สาขาอุตสาหกรรม (Industry Sector: IN)
 9. สาขาประชากร (Population Sector: PO)
 10. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology Sector: ICT)
 11. สาขาการท่องเที่ยว (Tourism Sector: TO)
 12. สาขาการคมนาคมขนส่ง (Transportation Sector: TR)
 13. สาขาการพัฒนาเมือง (Urban Development Sector: UD)
 14. สาขาการประปาและสุขาภิบาล (Water Supply and Sanitation Sector: WS)
 15. สาขากฎหมาย (Law Sector: LW)
 16. สาขามาตรฐานคุณภาพ (Quality Standard Sector: QS)
 17. สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร (Management and Institutional Development Sector: MID)
 18. สาขาการประชาสัมพันธ์ (Public Relations Sector: PR)
 19. สาขาการวิจัยและการประเมินผล (Research and Evaluation Sector: RE)
 20. สาขาเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Sector: MS)