งานเครือข่ายภาคสนาม

ติดต่อประสานงานเครือข่ายภาคสนามทั้งสถานศึกษาในจังหวัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ และบุคคลภายนอก ซึ่งผ่านการอบรมความรู้ และทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงการสำรวจแบบออนไลน์