งานจัดอบรมสัมมนา

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา