บุคลากรสวนดุสิตโพล

นายณัฐพล แย้มฉิม

ประธานสวนดุสิตโพล

น.ส.พบรัก แย้มฉิม
น.ส.มุทิตา สร้อยเพชร
น.ส.มฤริณทร์ แตงน้อย
นายกิตติพงศ์ อิ่มประคองศิลป์
นายวัชระ ประสาทแก้ว
น.ส.พรพรรณ บัวทอง
น.ส.สายสมร เมืองมูล
นายธนกร สายบัวทอง
น.ส.พิมพ์ชนก สีหา
น.ส.นภณัฐ ชมพู
น.ส.สุภาวดี บาลี
นายนิพนธ์ ทักษิณ
นายทรงพล กิจเสถียรพงษ์
น.ส.เปรมฤดี โยวัง
น.ส.วชิราภรณ์ สุ่มเข็มทอง
น.ส.กรรณิการ์ ศรีไพบูลย์