ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรม “คุยยามสาย” ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสวนดุสิตโพล ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมที่ 1 ทักษะในการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

กิจกรรม “คุยยามสาย” ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสวนดุสิตโพล ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมที่ 1 ทักษะในการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ บรรยายหัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน ให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ จากสวนดุสิตโพล

ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ บรรยายหัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน ให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ จากสวนดุสิตโพล

การเสวนา “อุบัติเหตุดื่มแล้วขับกับความผิดซ้ำ และการขายอย่างรับผิดชอบ”