งานวิจัย ติดตาม การวัดและประเมินผล

ดำเนินการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงการติดตามการประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากรตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน