infographic 2563

"ที่สุดแห่งปี 2563"
สิ่งที่ประชาชนได้รับจากการเลือกตั้ง อบจ. ปี 2563
การดูแลสุขภาพของคนไทยในปี 2020
คนไทยกับการท่องเที่ยวส่งท้าย ปี 2020
อาหารการกินของคนไทย ปี 2020
สิ่งที่คนไทย “อยากเรียนรู้” ในปี 2020
ความคิดเห็นของคนไทยที่มีต่อ “การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ปี 2020”
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้ง อบจ.ครั้งแรกในรอบ 6 ปี
อยู่อย่างไร? ให้มีความสุขในยุคเศรษฐกิจฝืดเคือง
ความคิดเห็นที่มีต่อ “การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ” (เมื่อวันที่ 26-27 ต.ค. ที่ผ่านมา)
ความคิดเห็นที่มีต่อ “การชุมนุมทางการเมือง” ณ วันนี้
“ความเอื้ออาทร”ของคนไทย ณ วันนี้
มาช่วยแก้ “เสียงบ่น” ของคนไทย
“ครูอนุบาล/ครูพี่เลี้ยง/ครูผู้ดูแลเด็ก” ในสายตาประชาชน
ระดมสมองหาทางออกความขัดแย้ง
“ความเครียดของคนไทย” ณ วันนี้
“ความเคลื่อนไหวทางการเมือง” ณ วันนี้
เสถียรภาพรัฐบาล ณ วันนี้
ความวิตกกังวลของประชาชน ต่อ “การเมือง เศรษฐกิจ สังคม” ณ วันนี้
“การชุมนุมประท้วง”ของนักศึกษา ณ วันนี้”
ระดมสมอง “แก้ปัญหาเศรษฐกิจ”
การดูแลสุขภาพของประชาชนหลังมีโควิด-19 ระบาด
“นโยบายพรรคการเมืองและสิ่งที่ต้องการให้พรรคการเมืองแก้ไขเร่งด่วน”
“ข่าว” ที่ประชาชนสนใจ ณ วันนี้
ประชาชนได้อะไร? จาก“การปรับ ครม.”
ความวิตกกังวลของคนไทยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่
ประชาชนคิดอย่างไร? กับ“กระแสข่าวการปรับ ครม.”
การใช้ชีวิตของประชาชน หลังผ่อนคลายมาตรการโควิด-19
ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การเปิดภาคเรียนทั่วประเทศ (วันที่ 1 ก.ค.63)
ทางเลือก..ทางรอด ประเทศไทย ยุคโควิด – 19
ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การปรับเปลี่ยนในพรรคพลังประชารัฐ
พฤติกรรมท่องเที่ยว ของ คนไทยหลังคลายล็อกดาวน์
ระดมความคิดแก้วิกฤตว่างงาน
“10 ความวิตกกังวล” ของคนไทย ณ วันนี้
New Normal ของคนไทยจากสถานการณ์โควิด-19
“รายได้-รายจ่าย-หนี้สิน-เงินออม” ของคนไทยยุคโควิด-19
กิจกรรม “ยอดฮิต” ยุคโควิด-19 ระบาด
ความพึงพอใจต่อมาตรการต้านโควิด-19 ของรัฐบาล
“คนไทย” ห่วงใยเรื่องอะไร? ณ วันนี้
“ข่าวหรือประเด็น” ที่ประชาชนอยากรู้ในช่วงโควิด-19 ระบาด
"สงกรานต์" ยุคโควิด-19
“ความวิตกกังวล” ของคนไทยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด-19
พฤติกรรมของ “คนไทย”ในภาวะวิกฤต โควิด-19
การรับข่าวสารโควิด-19 ของคนไทย
มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ของกองทัพบก ในทัศนะประชาชน
โควิด-19 กับคนไทย
“5 ปัจจัย” ที่ทำให้คนไทยอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง
“5 ความวิตกกังวล” ของประชาชน ณ วันนี้
“ดัชนีการเมืองไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2563”
“ความกดดัน” และ “ทางออก”ของประชาชน ณ วันนี้
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ “รัฐบาล”
ประชาชนคิดอย่างไร กรณี การอภิปรายไม่ไว้วางใจ 6 รัฐมนตรี
“ดัชนีการเมืองไทย เดือนมกราคม 2563”
ประชาชนคิดอย่างไร? กับ สถานการณ์ฝุ่น PM2.5
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ณ วันนี้
ความเชื่อมั่น “ครูไทย” ปี 2562 ที่ผ่านมา
ประชาชนกับการรับมือ “ภัยแล้ง”
“ดัชนีการเมืองไทย เดือนธันวาคม 2562”