สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ในการบรรยายหัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน ให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ร้าน 198 คาเฟ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีประเด็นสำคัญคือ การพัฒนาบุคลิกภาพนั้นต้องเริ่มที่การปรับบุคลิกภาพภายใน นั่นคือ ทัศนคติของตัวเราเอง (Mindset) และการปรับบุคลิกภาพภายนอก ไม่ว่าจะเป็นภาษากาย การแต่งกาย และกริยาท่าทางต่าง ๆ ทั้งนี้การวางบุคลิกภาพของเรานั้นจะต้องเหมาะสมกับกาลและเทศะเป็นสำคัญ จึงจะเรียกว่าเป็นบุคลิกภาพที่สมบูรณ์

Similar Posts