นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสวนดุสิตโพล การประชุมสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 2(54)/2564 เกี่ยวกับการจัดการพลังงานสวนดุสิตโพล ประจำเดือนมกราคม 2564 สรุปการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนดุสิตโพล สรุปการปฏิบัติงานบุคลากรสวนดุสิตโพลเดือนธันวาคม 2563ร่วมไปถึงการดำเนินงานด้านผลการดำเนินงานธุรกิจสารสนเทศ ด้าน ผลการดำเนินงานธุรกิจสารสนเทศ ประจำเดือนธันวาคม2564 – มกราคม 2564 ด้านผลการดำเนินงานวิเคราะห์และประมวลผล ประจำเดือนมกราคม 2564 ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารสวนดุสิต ห้องประชุมใหญ่ เวลา 13.30 – 16.00 น

Similar Posts