รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 1 (63/2566) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีวาระเรื่อง การจัดการพลังงานสวนดุสิตโพล และสรุปรายได้ ค่าใช้จ่าย ประจำเดือน ของสวนดุสิตโพล ฯลฯ ณ ห้อง 203 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566

Similar Posts