วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล และรศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยดร.ณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการทำโพล ณ Café by Home มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Similar Posts