สวนดสุิตโพล ทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการแบะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปี 2565

สวนดุสิตโพล จัดทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น เพื่อทราบระดับความพึงพอใจ และสิ่งที่ต้องการให้พัฒนาปรับปรุง ใช้วิธีการสำรวจออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 809 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

Similar Posts