วันที่ 31 มีนาคม 2566

ดร. ณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล เข้าร่วมการประชุม Focus Group เพื่อให้ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) เกณฑ์ข้อกำหนดการรับรองตรา BioEconomy มีการนำเสนอ (ร่าง) เกณฑ์ข้อกำหนดการรับรองตรา BioEconomy ที่ได้มีการปรับปรุงจากฉบับเดิม และนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงหลักเกณฑ์ข้อกำหนดตรา BioEconomy ให้สามารถนำไปใช้ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ผลิตสินค้าจากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการอนุรักษ์ ตามหลักการ สพภ. 3 ประการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภายใต้ “หลักการ BEDO – BCG” ซึ่งการประชุมฯ ดำเนินการภายใต้ “โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์ข้อกำหนดตรา BioEconomy” ทางสวนดุสิตโพล และศูนย์สิ่งแวดล้อม จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเชิญให้เป็นที่ปรึกษาโครงการในครั้งนี้

Similar Posts